Załącznik nr 1 –  Klauzula do zapisu na szkolenia (ogólne) + zgoda na marketing mailowy

[..]  Wyrażam zgodę aby Top school wykorzystał podany przeze mnie adres e-mail do przesyłania informacji handlowych związanych z produktami i usługami Top school.

Wysyłka wyżej wymienionych maili nieodłącznie łączyć się z przetwarzaniem danych osobowych (adresu mailowego, imienia i nazwiska). Zaznaczenie wyżej wymienionej zgody oznaczać będzie także, że chcesz aby w/w celu Twoje dane były przetwarzane 

Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne a zgoda może być w każdej chwili wycofana.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do tego przedstawiony poniżej adres e-mail. Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych).

1. Administratorami danych osobowych są Rafał Trąbka i Jarosław Szumiński działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą: TOP SCHOOL S.C. RAFAŁ TRĄBKA, TOMASZ MAICKI, AGATA PAWEŁCZYK, NIP: 6772320802 REGON: 120825207ul. Królowej Jadwigi 11 32-089 Biały Kościół (dalej jako: „Top School” – współadministrującymi danymi w rozumieniu art. 26 rodo, zgodnie z zawartym porozumieniem, z którym można się zapoznać pod wskazanym adresem Top School.Niezależnie od zawartego porozumienia, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z rozporządzenia 2016/679 (rodo) wobec każdego z administratorów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia, na podstawie regulaminu szkolenia – podstawą przetwarzania danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną art. 6 ust. 1 lit. b) rodo / podstawa przetwarzania innych osób realizujących niniejszą umowę w imieniu zawierającego umowę np. jego pracowników -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych).

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej umowy a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług Top school przez okres obowiązywania umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych)a nadto marketingu mailowego, także po zakończeniu realizacji umowy, o ile pozyskana zostanie dodatkowa, odrębna zgoda (patrz powyżej) – udzielenie wskazanej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na realizację umowy, a zgoda może być w każdym czasie wycofana). Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w rodo  (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

4. Dane mogą być ujawnione innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do zapisu i realizacji szkolenia lub gdy to wynika z przepisów prawa. Będą to w szczególności podmioty takie jak: instruktorzy prowadzący szkolenie, dostawcy usług informatycznych (np. strony przez którą można zapisać się na szkolenie), zewnętrzna księgowość (rozliczenie szkolenia), podmiot drukujący certyfikaty, operator podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych w danym województwie (szkolenia w ramach bazy usług rozwojowych), czy inne podmioty publiczne (rozliczenie/dofinansowanie szkolenia i wykonanie innych obowiązków w tym zakresie – gdy ma to zastosowanie do danego szkolenia).

5. Osoba, której dane są przetwarzane może zażądać: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, przeniesienia danych, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania. Zasadność żądania będzie oceniana przez Top school w oparciu o przesłanki wynikające z rodo i przepisów wdrażających.

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Można także skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy, zobowiązań publicznoprawnych (w tym związanych rozliczeniem/dofinansowaniem szkolenia i wykonaniem innych obowiązków w tym zakresie – gdy ma to zastosowanie do danego szkolenia). Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw lub wycofasz zgodę (jeżeli zostaniesz o nią zapytany). Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych może być obligatoryjne.

8. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Top School lub na adres mailowy: szkolenia@topschool-pnf.pl (wspólny punkt kontatkowy). Więcej informacji o przysługujących Tobie prawach zob. uodo.gov.pl.

9. Zważywszy, że dane osobowe Top school może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych strony umowy, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników strony umowy (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić kopię niniejszej klauzuli informacyjnej (ust. 1 – 8 powyżej) wszystkim osobom, których dane przekazuje Top school w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli, a także zobowiązuje się poinformować te osoby o zakresie udostępnianych danych osobowych.

10. Kontrahent zobowiązuje się udostępniać dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych (np. swój uzasadniony interes jako administratora danych).