REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW TOP SCHOOL

1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa ogólne warunki umowne świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora i warunki współpracy. Złożenie zgłoszenia lub zawarcie Umowy jest jednoznaczne z tym, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz akceptacją wszystkie jego postanowień.
 • Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do organizacji szkoleń przedstawionych w ofercie.
 • DEFINICJE:
  1. Organizator – Top School s.c. Rafał Trąbka, Tomasz Maicki, Agata Pawełczyk z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 11, 32-089 Biały Kościół. NIP: 677 23 20 802, Regon: 120825207, e – mail: szkolenia@topschool-pnf.pl, numer telefonu: 794 170 210
  2. Zamawiający/ klient – osoba fizyczna, osoba prawna (w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zakupiła usługę szkoleniowo-rozwojową, a tym samym zawarła umowę na świadczenie usług szkoleniowo-rozwojowych przez Organizatora;
  3. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada kwalifikacje określone w programie szkolenia, może nią być osoba zamawiająca, lub osoba wskazana. Może nią być każda zainteresowana osoba, która złoży w wymaganym terminie właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wyśle kopię dyplomu lub poda nr PWZ i wpłaci odpowiednią kwotę. Uczestnik powinien mieć brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin usługi
  5. Usługa szkoleniowa/ Szkolenie – cykl, bądź jednorazowa usługa prowadzone w formie szkolenia, kursu, doradztwa, konsultacji, itp.;
  6. Program – opis tematyki organizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej, zamieszczony przy ofercie usług
  7. Zawarcie umowy – umowa pomiędzy zainteresowanymi stronami
  8. Formularz zgłoszeniowy – załącznik numer 1 do Regulaminu, który Zamawiający/ Uczestnik musi wypełnić, w celu zapisu na Szkolenie
  9. BUR – Baza Usług Rozwojowych
  10. KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SZKOLEŃ

 1. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie określonym w ofercie usługi
 2. Harmonogram szkolenia jest wysyłany do Uczestników drogą e- mail przed rozpoczęciem Szkolenia.
 3. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
 4. Materiały szkoleniowe są przekazywane uczestnikom, są one kompletne, w wysokiej jakości
 5. Szkolenia odbywają się w lokalach odpowiednio dostosowanych, w dogodnych warunkach
 6. O wszelkich zmianach klienci są informowani za pośrednictwem telefonu lub e- mail

3 ZAWARCIE UMOWY – ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa wymaga złożenia w odpowiednim terminie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowegowraz z kopią dyplomu lub podanie PWZ, które poświadcza kwalifikacje Uczestnika do wzięcia udziału w usłudze.
 2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowejtopschool-pnf.plpo kliknięciu w wybrany kurs. Po uzupełnieniu danych i wysłaniu trafia bezpośrednio na skrzynkę mailową Top School.
 3. Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i przyjęciem warunków umowy.
 4. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane na podany w zgłoszeniu e-mail. Przesyłane są informacje dotyczące danych do przelewu, numeru konta i terminu zapłaty.
 5. Nieprzekraczalny termin wpłaty zaliczki to 7 od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Wysokość zaliczki wynosi 500 zł.
 6. Potwierdzenie uczestnictwa przez Organizatora i wpłata należności za szkolenie przez Uczestnika stanowią rezerwację miejsca na kursie.
 7. W przypadku usług, na których liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Organizator prowadzi listę uczestników rezerwowych, gdy zwolni się miejsce, Uczestnik z listy rezerwowej jest informowany o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.Od osób wpisanych na listę rezerwową Organizator nie pobiera opłaty rezerwacyjnej.

4 OPŁATA ZA SZKOLENIE

 1. Cena za usługę jest kwotą brutto. Jest to cena za świadczoną usługę (instruktor, wyposażony obiekt), materiały szkoleniowe, zaświadczenia i certyfikaty.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym następuje w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora całościowej zapłaty wynagrodzenia za usługę lub określonej wysokości zaliczki.
 3. Wpłata powinna zostać uiszczona na numer rachunku bankowego podanego w mailu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W tytule przelewu należy podać nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.
 4. Opłatę należy uiścić w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku podpisania umowy namniej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, okres zapłaty zostaje ustalony indywidualnie z Zamawiającym/ Uczestnikiem.
 5. Brak wpłaty w terminie powoduję usunięcie zgłoszenia Uczestnika, zostaje on o tym poinformowany drogą mailową.

5 ODWOŁANIE SZKOLENIA/ ZMIANAORGANIZACJI SZKOLENIA/ WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia.
 • Przyczyny odwołania Szkolenia:
  1. Brak wymaganej liczby Uczestników
  2. Niedyspozycyjność szkoleniowca (brak możliwości zastępstwa)
  3. Z przyczyn niezależnych od Organizatora (sytuacja epidemiczna, strajki, działanie sił wyższych – zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze Szkoleniem w terminie do 7 dniprzed rozpoczęciem Szkolenia w zakresie:
  1. miejsca Szkolenia (zmiana w obrębie tego samego miasta)
  2. godziny rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia,
  3. prowadzącego Szkolenie (zmiana na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach).

Dokonanie ww. zmian nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia.

Zmiany nie mogą dotyczyć:

 1. rodzaju usługi
 2. celów i efektów kształcenia (programu)
 3. liczby godzin
 4. ceny usługi
 • Informacje o zmianach zostaną przekazane telefonicznie lub pod wskazanym adresem e- mail.
 • W razie odwołania szkolenia Zamawiającemu lub Uczestnikowi przysługuje tylko roszczenie względem zwrotu wpłaty uiszczonej za dane Szkolenie. Zamawiającemu/ Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu innych poniesionych kosztów, związanych ze Szkoleniem.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

6 ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

 1. Zamawiający/ Uczestnik ma prawo odstąpienie od usługi bezpłatnie, w terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. Zamawiający/ Uczestnik jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację na adres e-mail: szkolenia@topschool-pnf.pl. Brak pisemnego oświadczenia jest jednoznaczny z brakiem złożenia rezygnacji.
 3. Zamawiający/ Uczestnik, który nie zgłosi rezygnacji 60 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości:
  1. 60 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot 100%
  2. 59-21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot 50 %
  3. 20-0 dni – zwrot 0 %
 4. Organizator zobowiązuję się do zwrotu płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnej rezygnacji drogą e – mail.
 5. Jeśli Zamawiający/ Uczestnik wskaże na swojej miejsce zastępstwo, spełniające warunki uczestnictwa w Szkoleniu, kwota wpłacona zostanie przeksięgowana na poczet nowego Uczestnika. Nowy Uczestnik ma obowiązek wypełnić nowy Formularz Zgłoszeniowy.
 6. W przypadku wystąpienia nagłych/ niespodziewanych zdarzeń Zamawiający/ Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Jeśli czas wystąpienie nagłej sytuacja jest większy niż 60 dni, Organizator może zaproponować inny termin odbycia Szkolenia, lub przeniesienia opłaty na inny kurs.
 7. W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji z pkt. 3 i 6 decydujący głos rozstrzygnięcia decyzji należy do Organizatora.
 8. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia w trakcie jego trwania, nie przysługuje mu wtedy możliwość otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Nie ma również możliwości zwrotów kosztów. W przypadku nieuregulowania należności przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów, pomimo rezygnacji.
 9. Niestawianie się Uczestnika na kursie w wyznaczonym terminie i miejscu nie zwalnia Zamawiającego/ Uczestnika z poniesienia kosztów Szkolenia.

7 PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA

 • Zobowiązania Uczestnika w trakcie trwania Szkolenia:
  1. Stosowania się do wytycznych podanych przez Organizatora oraz prowadzącego Szkolenie
  2. Przestrzeganie przepisów BHB i PPOŻ w obiekcie, gdzie odbywa się Szkolenie
  3. Zakaz wnoszenia na teren obiektu alkoholu, substancji odurzających i niebezpiecznych
  4. Zakaz przebywania na Szkoleniu będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  5. Palenie tytoniu powinno odbywać się w miejscach specjalnie wyznaczonych
  6. Zakaz nagrywania i robienia zdjęć prowadzących, materiałów Szkoleniowych, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych wcześniej z Instruktorem.
  7. Zachowywani należytego porządku na sali szkoleniowej, dbanie o sprzęt, materiały szkoleniowe – Organizator zapewnia, że sprzęt wykorzystywany podczas Szkoleń jest sprawny. W razie uszkodzeń Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tą informację instruktorowi lub Organizatorowi.
  8. Odpowiednie zachowanie zgodne z przyjętymi normami życia społecznego – zakaz zakłócania przebiegu Szkolenia.
  9. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia – brak uczestnictwa, spóźnienia czy wcześniejsze wyjście powinno być zgłoszone Organizatorowi drogą mailową na adres szkolenia@topschool-pnf.pl oraz Instruktorowi podczas kursu, w razie planowej lub nagłej sytuacji. Podstawą zaliczenia wielu Szkoleń, jest obecność na wszystkich zajęciach. Brak zgłoszenia nieobecności/ usprawiedliwienia, jest podstawą do braku wydania Zaświadczenia ukończenia kursu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze Szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, porządek i regulamin obiektu, utrudnianie oraz uniemożliwienie przebiegu Szkolenia.
 • Zapis na kurs za pomocą Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w Szkoleniu. W przypadku wyjątkowego stanu zdrowia (np. ciąża, choroby przewlekłe) Uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Organizatora o tym fakcie, o ile fakt ten może mieć wpływ na uczestnictwo w kursie. Uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań udziału w usłudze. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie oznacza, że Uczestnik bierze udział w kursie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do Organizatora lub innych Uczestników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe Uczestnika postawione bez nadzoru (kradzieże, zniszczenia).
 • Na zakończenie Szkolenia Uczestnik otrzymuje ankietę satysfakcji w której ma prawo ocenić kurs (instruktora, organizację, salę szkoleniową)
 • Materiały otrzymane na kursie, Uczestnik otrzymuję na własny użytek. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania pomocy dydaktycznych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób.
 • Bezpośrednio po zakończeniu kursu, Uczestnik, który spełnił warunku otrzymuję Certyfikat ukończenia
 • Obecność na kursie potwierdzona jest za pomocą złożenia podpisu na liście obecności – zobowiązuję się Uczestnika do podpisu w każdym dniu kursu.
 • W przypadku Szkoleń zakończonych egzaminem, Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu lub wykonanie zdania/projektu w celu weryfikacji nabytych umiejętności.
 • Cena kursu, jest ceną za Usługę. Organizator nie zwraca kosztów noclegu, wyżywienia, dojazdu, parkingu itp.

W trakcie trwania Szkolenia, Organizator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku – zdjęcia, filmy podczas trwania kursu. Brak zgody nie powoduję ograniczenia uczestnictwa w zajęciach.

8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZGODY MARKETINGOWE

 • Informację RODO i zgody marketingowe znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

9 REKLAMACJE

 • Zamawiający/ Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zakończenia Szkolenia. Złożenie reklamacji po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej (list polecony) lub e- mail: szkolenia@topschool-pnf.pl
 • Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko Zamawiającego/ Uczestnika oraz adres
  2. Dane Szkolenia – nazwa i termin
  3. Uzasadnienie oraz oczekiwania względem Organizatora
  4. Podpis
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, Zamawiający/ Uczestnik zostanie pisemnie poinformowany o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji.
 • Nie ma możliwości odwołania od odrzuconej reklamacji.
 • Uczestnikowi, który został usunięty ze Szkolenia w związku z brakiem przestrzegania niniejszego regulaminu, nie przysługuje prawo do reklamacji.

10 PRAWA AUTORSKIE

 1. W dniu rozpoczęcia kursu Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które stają się ich własnością. Otrzymanie materiałów nie uprawnia do otrzymania praw autorskich treści zawartych w materiałach.
 2. Treści materiałów obejmuję ochrona na podstawie przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnicy mogą korzystać z materiałów tylko w celach prywatnych. Zabrania się kopiowania, udostępniania i rozprzestrzeniania otrzymanych materiałów.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej topschool-pnf.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. Jeśli umowa ulegnie zmianie i będzie to miało znaczenie w sposobie realizacji usługi, Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od publikacji zmiany regulaminu.
 3. Punkty nieporuszone w Regulaminie i umowa podlegają prawu polskiemu oraz kodeksowi cywilnemu.
 4. Zamawiający/ Uczestnik powinien zgłaszać Organizatorowi zmiany w sposobie kontaktowania się (nazwisko, adres, numer kontaktowy, e- mail). Wszelkie zmiany powinny być zgłoszone drogą mailową na adres: szkolenia@topschool-pnf.pl
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądach właściwych dla miejsca siedziby Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1–klauzula do zapisu na szkolenia (ogólne) + zgoda na marketing mailowy

Rekrutacja

Proszę zapoznać się z treścią regulaminu kursów

 1. Szkolenie ma na celu popularyzację nowoczesnych metod terapeutycznych.
 2. Organizatorem szkolenia jest firma Top School.
 3. Uczestnikiem kursu może być każda zainteresowana osoba, która złoży w wymaganym terminie właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy, kopię dyplomu i wpłaci odpowiednią kwotę.
 4. W przypadku wysyłania przez zakłady pracy większej liczby osób na szkolenie, należy stosować zasadę „jeden uczestnik – jeden formularz zgłoszeniowy”.
 5. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
 6. Nieprzekraczalny termin wpłaty zaliczki to 1 tydzień od przesłania formularza zgłoszeniowego.
 7. Wymagane jest przesłanie ankiety zgłoszeniowej znajdującej się w zakładce „Zapisz się na kurs”.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata należności za szkolenie stanowią rezerwację miejsca na kursie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia cała wpłata podlega zwrotowi. Gdy rezygnacja nastąpi w okresie pomiędzy drugim miesiącem a trzecim tygodniem przed rozpoczęciem kursu zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. W okresie któtszym niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W każdej z powyższych sytuacji istnieje możliwość zastąpienie osoby niemogącej uczestniczyć w kursie inną osbą spęłniajacą warunki określone w regulaminie kursu.
 9. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane na podany w zgłoszeniu e-mail.
 10. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr PESEL, tytuł naukowy), zgłaszający się jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych e-mailem. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 11. Uczestnik posiadający więcej niż jednego sponsora – płatnika, jest zobligowany do skopiowania druku zgłoszeniowego i wypełnienia oddzielnego egzemplarza dla każdego płatnika, z informacją w polu „uwagi”, jaka jest uiszczana przez niego kwota i tytuł płatności.
 12. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie zamieszczony w materiałach szkoleniowych wręczanych uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.
 14. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.